Säännöt

Foksi Y-tunnus 145843

Kirjoittanut Tapio Siltala   
11.09.2008
Tanssiurheiluseura Foksi ry

TOIMINTASÄÄNNÖT, esitys 28.9.08 jäsenkokous

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

 Yhdistyksen nimi on Tanssiurheiluseura Foksi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jämsän kaupunki Länsi-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu 21.12.1983 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

 Seuran kieli on suomi.

 Seuran toiminta-alueena on Jämsä lähiympäristöineen.

2 § Seuran tarkoitus

 Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytysten ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

 Tarkoitustaan seura toteuttaa

1.Tarjoamalla

 • kunto- ja terveysliikuntaa
 • kilpailutoimintaa
 • harjoitus- ja valmennustoimintaa
 • ohjaustoimintaa
 • liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
 • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • koulutustoimintaa

2.Kiinnittämällä ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.


3.Harjoittamalla julkaisutoimintaa


4.Edistämällä liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukemalla kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.


Toimintansa tukemiseksi seura voi
ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä
hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita.

4 § Seuran jäsenyys

 Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5 § Seuran jäsenet

 Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

 Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

 Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

 Kannattajajäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

6 § Seurasta eroaminen

 Jäsenellä on oikeus erota seurata ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7 § Jäsenen eronneeksi katsominen

 Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt kuusi (6) kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

 Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin seuran tarkoitusta tai toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita.

 Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoiminta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

 Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidoupingsäännöstöissä.

 Dopingrikkomuksia ovat

 • kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • kieltäytyminen dopingtestistä
 • dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
 • dopingtestin manipulointi
 • dopingaineiden hallussapito
 • dopingaineiden ja –menetelmien levittäminen
 • dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena

 • kilpailutuloksen mitätöinti
 • urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • urheilun toimintakielto
 • kirjallinen varoitus

Seuran jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on

 • urheilulle vieraiden aineiden käyttö
 • huumeiden ja dopingaiheiden käyttö tai käytön edistäminen
 • julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
 • väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
 • urheiluhuijaus
 • kilpailutilan tai –välineiden manipulointi
 • tuloksista etukäteen sopiminen
 • vedonlyönti
 • vedonlyönti omasta kilpailusta
 • lahjonta
 • tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
 • sukupuolinen häirintä


Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden (2) vuoden toimintakielto.

Johtokunta päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § Jäsenmaksut

 Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja.

10 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

 Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

 •  Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta
 •  sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä

 tai

 •  kirjallisena ilmoituksena jäsenille

 tai

 •  sähköposti-ilmoituksena jäsenille.

11 § Kevät- ja syyskokous

 Kevätkokouksen asiat
 
 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle


a)puheenjohtaja
b)sihteeri
c)kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
d)ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous


Syyskokouksen asiat


 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle


a)puheenjohtaja
b)sihteeri
c)kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
d)ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

7. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

8. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

10. Käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

11. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12 § Seuran ylimääräinen kokous

 Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

 Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

13 § Pöytäkirja

 Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

14 § Äänestys

 Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

 Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla, kannattajajäseniä lukuun ottamatta, on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

15 § Seuran hallinto

 Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4 jäsentä ja 2 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. On suotavaa, että hallituksessa on edustaja kustakin seuran edustamasta lajista.

 Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

 Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

 Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1.Toteuttaa seuran kokouksen päätökset

2.Johtaa ja kehittää seuran toimintaa

3.Valita tarvittaessa jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4.Vastata seuran taloudesta

5.Pitää jäsenluetteloa

6.Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös

7.Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8.Hoitaa seuran tiedotustoimintaa

9.Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10.Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt ja ohjaajat sekä sopia heidän eduistaan

11.Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12.Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

13.Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

16 § Tilikausi

 Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

17 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

18 § Jaostot

 Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

19 § Sääntöjen muuttaminen

 Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran purkaminen

 Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.

21 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

 Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
Viimeksi päivitetty ( 05.10.2008 )